You are here: THƯ VIỆN Năm 2010 Nâng cao hiệu quả hoạt động của Khu phố, Tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (PL-HC06)

 

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Khu phố, Tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (PL-HC06)

E-mail Print PDF

Tên đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Khu phố, Tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
( Từ thực tiễn một số phường trên địa bàn quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh)

 

PHẦN MỞ ĐẦU
Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, cũng cố về tổ chức và hoạt động của các loại hình cơ sở, đặc biệt là loại hình cơ sở cộng đồng như: thôn, làng, bản, Khu phố (KP) và Tổ dân phố (TDP) ,.... Có thể nói sự ổn định và phát triển của một địa phương nói riêng hay cả nước nói chung đều được bắt đầu từ sự ổn định và phát triển của các loại hình cơ sở này. Trong đó, đặt biệt chú trọng đến vai trò của Khu phố, Tổ dân phố đối với địa bàn dân cư đô thị.
TP.HCM là thành phố lớn nhất nước đã thuộc diện siêu đô thị và đang trong quá trình hội nhập với thế giới. Nhưng thực tế này đang mâu thuẫn với khả năng quản lý của chính quyền cũng như lối sống, thói quen, văn hóa của người dân.
Hiện nay, Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 30/6/2010, trên địa bàn thành phố có 378 ấp, 1.600 KP và 19.879 TDP, 5.223 tổ nhân dân. Các tổ chức cộng đồng dân cư này đã và đang phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình đóng góp vào hoạt động quản lí hành chính nhà nước của chính quyền cơ sở, góp phần to lớn và ngày càng thể hiện vai trò không thể thiếu trong cộng đồng dân cư đô thị, đặc biệt trong công tác giữu gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, hòa giải cơ sở,.. KP, TDP trở thành một mô hình quan trọng và hiệu quả trong xu hướng tinh giảm bộ máy hành chính, thực hiện xây dựng mô hình chính quyền đô thị mới.
Quá trình triển khai và thực hiện những qui định của Trung ương  và Thành phố về tổ chức và hoạt động của KP địa bàn, TDP trên thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập.Những hạn chế trên đã phần nào làm giảm hiệu quả hoạt động và không phát huy hết được vai trò to lớn của KP, TDP trong đời sống dân cư địa bàn đô thị.
Tại Hội nghị Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII ( nhiệm kì 2006 – 2010)  đã đề ra nhiệm vụ “…kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa……phù hợp với xã hội đô thị”, đồng thời xúc tiến xây dựng Phương án  “ làm thí điểm mô hình chính quyền đô thị mới” tại TP. Hồ Chí Minh
Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp với cơ sở lí luận từ các nguồn dữ liệu nghiên cứu, đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động của KP, TDP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ( Từ thực tiễn một số phường trên địa bàn quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh)” sẽ trở thành một tư liệu có giá trị cả về lí luận lẫn thực tiễn trong quá trình xây dựng và phát triển mô hình KP, TDP trên đìa bàn Thành phố nói riêng cũng như cả nước nói chung, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng mô hình chính quyền đô thị mới trong quá trình phát triển của đất nước.

Tình hình nghiên cứu
- Song song với sự phát triển đô thị, các công trình nghiên cứu về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra đời;
- Các đề tài, công trình nghiên cứu đều mang tính khái quát cao, tập trung phản ánh chủ yếu ở các cấp quản lý hành chính nhà nước mà chưa đặt vấn đề một cách toàn diện và hệ thống đối với các tổ chứctự quản của nhân dân địa bàn đô thị - Mô hình Khu phố, Tổ dân phố
- Quá trình nghiên cứu KP, TDP còn rất hạn chế, hầu như chỉ dừng lại ở những bài tham luận ngắn trong các cuộc hội thảo về xây dựng chính quyền đô thị;
Đề tài ra đời vẫn thể hiện được tính cần thiết, tính mới, phản ánh được yêu cầu của sự phát triển xã hội, cung cấp cái nhìn toàn diện về vị trí, vai trò cũng như góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của KP, TDP.

Mục tiêu nghiên cứu

Xuất phát từ những yêu cầu trên, đề tài được tiến hành nhằm các mục tiêu cụ thể:

 Cung cấp cách hiểu toàn diện về mô hình KP, TDP
 Khảo sát đầu mối công việc và khả năng thực hiện của KP, TDP
 Nhận định, đánh giá thực hiện mô hình KP, TDP hiện nay
 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động KP, TDP
 Phát họa vai trò KP, TDP trong mô hình chính quyền đô thị mới

Đối tượng nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu  hoạt động của KP, TDP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Khách thể nghiên cứu : các KP , TDP trên địa bàn; Ủy ban nhân dân; người dân trong khu vực;…….
Đề tài chọn Quận Tân Phú làm địa bàn nghiên cứu thực tế. Quận Tân Phú là khu vực đang diễn ra quá trình đô thị hóa và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, chính vì vậy sẽ đảm bảo được các đặc trưng của đời sống đô thị ở nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau.
Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu một số tài liệu liên quan đến KP, TDP, các văn bản pháp luật, văn bản quản lí nhà nước và các văn bản cấp cơ sở hướng dẫn thực hiện,
Dùng phương pháp điều tra xã hội học, TDP trên địa bàn nghiên cứu; phỏng vấn sâu trực tiếp đối với các cán bộ quản lí nhà nước, cán bộ điều hành KP, TDP
Tổng hợp, phân tích, đánh giá các thông tin thu được làm cơ sở rút ra kết luận.
Ý nghĩa của đề tài
Về mặt lí luận:
Đề tài cung cấp một cách nhìn tổng quát về mô hình KP, TDP trong hệ thống chính quyền đô thị; cơ sở và những điều kiện áp dụng mô hình KP, TDP trong xây dựng đời sống dân cư địa bàn đô thị.
Về mặt thực tiễn:
Đề tài cung cấp những bài học kinh nghiệm về xây dựng mô hình KP, TDP trong địa bàn dân cư đô thị, giúp hạn chế những sai lầm, thiếu sot trong xây dựng mô hình KP, TDP

PHẦN NỘI DUNG
Chương I : Cơ sở lý luận về Khu phố, Tổ dân phố
Chương I được xác định là cơ sở để định hướng về tư tưởng, lý luận nhằm thực hiện đề tài, tập trung làm rõ nhưng cơ sở lý luận vê mô hình khu phố, tổ dân phố, bao gồm: Các khái niệm, vai trò, đặc điểm của khu phố, tổ dân phố dựa trên hệ thống những văn bản pháp quy của nhà nước, Cụ thể là Quyết định Số 13/2002/QĐ-BNV, Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND và Quyết đinh Số 21/2010/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, hệ thống những vai trò đặc điểm của mô hình khu phố, ổ dân phố được nhóm nghiên cứu tổng hợp và đúc kết từ thực tiễn tìm hiểu và nghiên cứu, có tác dụng lớn trong hình thành cái nhìn toàn diện về mô hình này. Bên cạnh Chương I  cũng khái quát sơ lược quá trình thực hiện mô hình khu phố, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Trên cơ sở làm rõ những nội dung cơ bản về đô thị và chính quyền đô thị.
Chương II: Thực trạng thực hiện mô hình khu phố, tổ dân phố trên địa bàn quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Chương II tập trung làm rõ về mô hình khu phố, tổ dân phố trên địa bàn quận Tân Phú. Quá trình quản lý của các cơ quan nhà nước đối với mô hình tự quản đô thị. Đặc biệt phản ánh tình hình hoạt động của mô hình khu phố, tổ dân phố tại địa bàn trên tất cả các mặt hoạt động, gồm các nội dung chính: Tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước tại địa phương; Tổ chức thực hiện các hoạt động tự quản cộng đồng tại địa phương; Hoạt động bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm BĐH khu phố, tổ dân phố; Thực trạng về nguồn lực con người trong tổ chức và hoạt động của KP, TDP.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, rút ra những thành tựu mà mô hình khu phố, tổ dân phố đã đạt được. Bên cạnh chú trọng xác định những hạn chế còn tồn động trong quá trình thực hiện, những nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của mô hình, làm cơ sở để đưa ra nhận định, đánh giá.

Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của khu phố, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chương III tập trung vào hướng giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khu phố, tổ dân phố. Đề tài làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng giải pháp. Dựa trên những cơ sở này, kết hợp với nguồn dữ liệu và kết quả tìm hiểu thực tiễn, Đề tài đưa ra nhưng giải pháp để giải quyết vấn đề. Giải pháp được xây dựng bao gồm các giải pháp trước mắt, dài hạn, các giải pháp chung lẫn giải pháp riêng tập trung vào 4 nhóm giải pháp chính: Giải pháp đối với cơ quan nhà nước Trung Ương; nhóm giải pháp đối với chính quyền cơ sở; nhóm giải pháp đối với khu phố, tổ dân phố; và nhóm giải pháp đối với người dân trên địa bàn. Trong đó,các nhóm giải pháp tập trung vào hướng nâng cao các hoạt động mang tinh chính tự quản của người dân và tái cơ cấu lại mô hình khu phố, tổ dân phố. Bên cạnh đề tài xây dựng cơ chế tăng cường hiệu quả hoạt động khu phố, tổ dân phố thông qua quá trình đưa nhân lực trẻ về công tác tại Ban điều hành khu phố, tổ dân phố. Đồng thời tăng cường các hoạt động nghiên cứu về mô hình này trong thực tế đời sống, không ngừng xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn đưa mô hình khu phố, tổ dân phố phát triển đúng hướng.

KẾT LUẬN
Đề tài cũng cung cấp một cách nhìn tổng thể và toàn diện về mô hình KP, TDP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động hiện nay của KP, TDP làm căn cứ để đề xuất những giải pháp hoàn thiện hơn nữa mô hình này trong thực tiễn tổ chức xã hội. Với những vấn đề được nghiên cứu trong đề tài hi vọng có thể góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của KP, TDP hiện nay cũng như góp phần vào quá trình quản lý nhà nước và xã hội, góp phần vào quá trình xây dựng mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Thành phố.

Download phụ lục tham khảo

 

 

 

 

 


 

Chia sẻ